Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

Familietilbud

​Familieteamet yder et specielt tilrettelagt tilbud til børn, unge og familier med særlige behov for støtte. Familien får tilknyttet socialpædagogiske behandlere, der arbejder i teams to og to. Der arbejdes aktivt og konstruktivt i det almindelige samspil med barnet, den unge og familien i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og oplevede vanskeligheder. Der tilrettelægges en indsats i samarbejde med familien og henvisende sagsbehandler ud fra, hvad der vil være hjælpsomt for familien.

Der samarbejdes med den henvisende kommune, skole, uddannelsested, praktikpladser, arbejdspladser, efterskoler ect. Der udfærdiges en statusbeskrivelse vedrørende børnenes, de unges og familiens situation hvert halve år i forbindelse med statusmøder i kommunen.

​​

Familieteamet indgår i familiens hverdagsliv og kan tilkaldes døgnet rundt i tilfælde af behov herfor. Familien kan altid få fat i medarbejderne, som holder ferie på skift således, at der ikke opstår unødvendige brud i relationen og således, at der kan foregå en kontinuerlig behandlingsproces.

Målgruppen​

Familier med børn og unge (hjemmeboende/udeboende) mellem 0 til 18 år. Børnene og de unge kan have tilknytning til psykiatrien og have psykiske og sociale vanskeligheder, der kan være knyttet til en diagnose, som f.eks. ADHD, OCD, Asperger syndrom, personlighedsforstyrrelse og symptomer på PTSD.

Målgruppen er familier, der har brug for støtte, måske fordi;

 • Der er krise i hjemmet pga. vold, voldsomme verbale konflikter, skilsmisse, sygdom eller misbrug.
 • ​Forældrene er usikre på forældrerollen og har brug for at blive støttet og vejledt.
 • ​Forældre og børn har udviklet et fastlåst handlemønster og har brug for støtte til at komme ud af dette og udvikle mere hensigtsmæssige måder at være sammen på.
 • ​Forældrene har brug for støtte til at kunne indgå i et bedre samarbejde med daginstitutioner, skole, sagsbehandler mm.

​Kommunerne retter henvendelse til Bak-Op, når de står med familier, børn og unge, der oftest har været i kontakt med det etablerede system, hvor indsatsen ikke har givet mærkbare ændringer og hvor, der forsat vurderes at være en bekymring for barnet eller den unges trivsel.

​I takt med samfundets forandring og de uroligheder med krig og terror, der finder sted rundt om i verden, har der vist sig at være et behov for at kunne yde særlige grupper af familier støtte.

Det drejer sig om:

 • Flygtningefamilier, der er kommet til Danmark på flugt fra deres hjemland.

 • Andre familier med forskellig etnisk og kulturel baggrund.


Den overordnede målsætning

I familieteamet arbejdes der ud fra en overordnet målsætning om, at det gennem udviklingen af en nær og fortrolig relation til familien er muligt at;


 • Støtte til at bryde uhensigtsmæssige samspilsmønstre.
 • Støtte forældrene konstruktivt til en ændring af børnenes udviklingsbetingelser.
 • Støtte forældrene i at udvikle sunde tilknytningsmønstre, der fremmer børnenes personlige- og sociale trivsel.
 • Støtte forældrene i at samarbejde med de instanser, der har betydning for familien og børnenes hverdagsliv.
 • Støtte de voksne i at få et mere hensigtsmæssigt samspilsmønster med et reduceret konfliktniveau.

Værdiggrundlaget i arbejdet

Vi tager udgangspunkt i at støtte familien, der hvor den er. Vi har fokus på det, der allerede virker og understøtter de forskellige familiemedlemmer i at gøre mere af det, der virker. Vi støtter forældrene i håb og ønsker, de har for deres familie i fremtiden. I samarbejdet med forældrene går vi aktivt og konstruktiv ind og støtter forældrene i at få skabt den fornødne tryghed og tiltro til, at det kan lade sig gøre at skabe hensigtsmæssige- og udviklingsfremmende forandringer.

​Metoden i arbejdet med familierne

Vi arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor den pædagogiske tilgang er helhedsorienteret, hvor der arbejdes med familien som et system, familiemedlemmernes interpersonelle relationer i dette system og med øje for den enkeltes særlige behov.

I arbejdet har vi en psykodynamisk tilgang med fokus på tilknytningens betydning for den personlige- og sociale udvikling og vi støtter forældrene i at blive bevidste om deres tilknytningsmønstre i forhold til deres børn og hvordan disse kan ses i lyset af deres egne tidlige erfaringer med tilknytning.

Vi tager udgangspunkt i nyere sorgteori, hvor vi på en varsom måde har fokus på at understøtte familiemedlemmerne i de følelser og tanker, der er direkte relateret til tidligere svære oplevelser. Samtidig med, at der støttes til at kunne orientere sig i forhold til at kunne skabe en bedre tilværelse.

Vi arbejder inspireret af Marte Meo, hvor der optages film af aktiviteter og samværssituationer og gives tilbagemeldinger til forældrene. Her er fokus på det forældrene allerede kan og det som de med fordel vil kunne gøre mere af.

​Feed-back Informed Treatment (FIT) anvendes også som et arbejdsredskab i familierne.

Vi møder familien i i eget hjem, hvor familiemedlemmerne føler sig trygge. Det er her at indsatsen hovedsageligt finder sted samtidig med, at der foretages samværsaktiviteter uden for hjemmet med familiemedlemmerne. Vi indgår i familiens dagligdag og kan tilkaldes akut døgnet rundt i tilfælde af behov herfor.

Familieteamet udgør en koordinerende og regulerende funktion for familien i forhold til de indsatsområder, der er etableret omkring familien. Det vil sige, at der samarbejdes med henvisende sagsbehandler, jobcentret, sprogskole, uddannelse, arbejdsplads, praktiksted, sundhedsplejerske, daginstitution, almen praktiserende læge, tandlæge ect.

​Kontakt os her hvis du har spørgsmål:

Bak-Op ApS

Kløvervej 12, st. dør 3

4000 Roskilde

Rikke Baden, leder
Tlf: 60 24 44 93

CVR: 26487897

E-mail: rikke@bak-op.dk

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk