×
Vi tilbyder Særlige forløb Om Bak Op
  Kontakt os
 
Privatlivspolitik

Når du sender kontaktformular via vores hjemmeside
Når du sender en kontaktformular via vores hjemmeside, beder vi dig om dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi bruger disse oplysninger til at svare på din forespørgsel, herunder at give dig de ønskede oplysninger om vores produkter og tjenester. Vi kan også e-maile dig flere gange efter din henvendelse for at følge op på din interesse og sikre, at vi har besvaret din henvendelse til din tilfredshed. Vi vil gøre dette ud fra vores legitime interesse i at levere præcise oplysninger forud for indgåelse af en aftale.

Din forespørgsel fremsendes på mail til leder Peter Weitling og souschef Annette Olsson.
Vi bruger ikke oplysninger, du afgiver til at foretage automatiserede beslutninger, der kan påvirke dig. Vi gemmer din henvendelser i maximalt to år, hvorefter vi sletter den.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, ved at henvende dig til:
Bak-op Aps, Kløvervej 12, st. Dør 3, 4000 Roskilde
Kontaktperson: Leder Peter Weitling, Peter@Bak-Op.dk, Tlf. 22 23 92 93

Din ret til at klage
Hvis du vil klage over vores brug af dine data, foretrækker vi at du kontakte os direkte i første omgang, så vi kan behandle din klage. Du kan dog også kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside på www.datatilsynet.dk. Politikken er i overensstemmelse med EU´s lovgivning omkring databeskyttelse og i henhold til Dataforordningen af 25. maj 2018. Politikken har til formål at beskrive, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger, samt hvilke typer data, Bak-Op gemmer om dig og dine rettigheder.

Politikken beskrives i følgende punkter
 • Introduktion
 • Dataansvarlig
 • Formål og grundlag for indsamlingaf personoplysninger
 • Tidsfrister for sletning/opbevaring
 • Dine rettigheder
 • Oplysninger vi videregiver
 • Brug af cookies
 • Informationssikkerhed
 • Ændringer

  Introduktion
  For at kunne levere vores ydelser bedst muligt er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler og hvad vi anvender dem til. Vi tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt og sikrer at behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

  Skulle du have spørgsmål eller ønsker du yderlige oplysninger kan du henvende dig til Bak-Ops dataansvarlig.

  Dataansvarlig
  Bak-Op ApS
  Kløvervej 12, st. dør 3
  4000 Roskilde

  Telefon 22 23 92 93
  Mail peter@bak-op.dk


  Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger
  Dine personoplysninger indsamles, gemmes og behandles i overensstemmelse med et eller følgende formål:
 • For at kunne vejlede, støtte, og hjælpe dig til udvikling i den tid, du er tilknyttet Bak-Op.
 • For at kunne rådgive og vejlede i forbindelse med diverse møder.
 • For at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser.
 • For at kunne udføre så korrekte beskrivelser som muligt, når dette skønnes nødvendigt.
 • For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for overholdelse af lov- og myndighedskrav herunder bogføringsloven.

  Vores grundlag for behandling er et eller flere formål:
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til en opfyldelse af en kontrakt, du er part i.
 • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

  Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
 • Navn, adresse, telefonnr., e-mail, cpr.nr, titel samt andre personoplysninger, som du selv har givet os.
 • Akter som du efter tilsagn har givet tilladelse til at Bak-Op modtager.
 • Akter som du selv har tilsendt Bak-Op.

  Tidsfrister for sletning/opbevaring:
  Vi stræber på at slette personoplysninger, når de ikke længere har relevans. Akter sendt fra dig eller forvaltningerne vil blive slettet, når du ikke længere er tilknyttet Bak-Op. Dog opbevarer Bak-Op de skrivelser, der er udarbejdet af Bak-Op samt andre skrivelser, der kan have relevans i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

  Dine rettigheder
  I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du adskillige rettigheder:

  Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
  Du har ret til at bede os om information om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og til hvilke formål vi behandler dem, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

  Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

  Retten til at få dine personoplysninger slettet
  I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

  Ønsker du dine personoplysninger slettet ophører samarbejdet med Bak-Op, da vi så ikke længere kan udføre opgaven uden disse oplysninger.

  Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

  Ret til indsigelse
  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

  Ret til at tilbagekalde samtykke
  Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.

  Ret til at klage
  Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  Oplysninger som vi videregiver
  Bak-Op videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

  Med dit samtykke:
  Vi videregiver personlige oplysninger, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

  Til ekstern databehandling:
  Vi videregiver personlige oplysninger til personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores data- og privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis databehandleraftale og vores interne datasikkerhedspolitik.

  Af juridiske årsager:
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro vurderer at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love og bestemmelser samt retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer

  Brug af cookies:
  Vores hjemmeside anvender ikke cookies.

  Informationssikkerhed:
  Vi arbejder målrettet for at sikre de personoplysninger, som vi behandler mod enhver uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

  Dette sker ved anvendelse af værktøjer som:

 • Antivirus-programmer, passwordsbeskyttelse etc.
 • Begrænsning af adgang til personoplysninger til udelukkende at omfatte personer med reelt behov for adgang til oplysningerne.
 • Databehandleraftaler medleverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger i overensstemmelse med vores interne datasikkerhedspolitik.
 • Regelmæssig gennemgang af vores persondata- og datasikkerhedspolitik, datastrømme samt risikovurdering og -håndtering

  Ændringer
  Vores data- og privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Ændringerne vil træde i kraft, så snart vi lagt den ændrede data- og privatlivspolitik på vores hjemmeside og datoen for ændringen vil være angivet, så du kan se, hvornår seneste opdatering fandt sted.

  Data- og privatlivspolitikken er senest opdateret den 12.11.2020. • Uddybelse af tilbud?

  Vi er klar til en dialog, om løsninger, også de utraditionelle.


    Kontakt os